Wezwanie na akcje Tarczyński S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Tarczyński S.A.
zakończyło się w dn. 28 lutego 2018

Jak odpowiedzieć na Wezwanie

Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w oddziale DM PKO BP i DM BZ WBK (wskazanym w Wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.
Składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji.
Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – Tarczyński S.A.”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres DM PKO BP i DM BZ WBK.
Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiedzą pracownicy DM PKO BP pod numerem telefonu +48 (22) 521-78-40 oraz +48 (22) 521-79-37 lub DM BZ WBK pod numerem +48 (61) 856-46-50

Informacje prasowe

Pytania i odpowiedzi do wezwania na akcje Tarczyński S.A

Wzywający zaoferował 10,50 zł za jedną akcję
EJT Investment S.A („Wzywający”), spółka inwestycyjna, należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński S.A. Aktualnie Wzywający wraz z podmiotami powiązanymi jest podmiotem kontrolującym dla Spółki – podmioty te posiadają łącznie 5.346.936 akcji Spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 8.346.936 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński S.A. Podmiotem nabywającym akcje będzie EJT sp. z o.o., którego podmiotem dominującym jest Wzywający. Wzywający zamierza skupić do 6.000.000 akcji spółki, reprezentujących 41,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 52,88% liczby akcji spółki Tarczyński S.A. W wyniku wezwania Wzywający wraz z podmiotami powiązanymi zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta oraz 100% liczby akcji Tarczyński S.A.
Osiągnięcie progu nie jest warunkiem powodzenia wezwania. Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji spółki. Warunek powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. (włącznie), przed zakończeniem przyjmowania zapisów w ramach Wezwania. Wzywający nie przewiduje nabywania akcji w Wezwaniu w przypadku nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.
Jest to warunek zawieszający dla wezwania, więc nie dochodzi ono do skutku. Wówczas realizujemy nasze plany (w tym nakłady inwestycyjne i wydatki marketingowe) jako spółka giełdowa.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu nastąpi 28 lutego 2018 r.
EJT Investment traktuje nabycie akcji Tarczyński S.A. jako długoterminową, rodzinną inwestycję strategiczną. Celem wezwania ogłoszonego przez EJT jest skupienie akcji i zdjęcie spółki z GPW. Spółka ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych. Wynika to z potrzeby strategicznej ucieczki do przodu. Inwestycje te będą prowadzone przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, a przez ten czas wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy. Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji po racjonalnej cenie, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na wyjątkowo niską płynność akcji spółki.
Zapisy prowadzone są przez domy maklerskie BZ WBK S.A. oraz PKO BP S.A. Lista POK znajduje się pod tym linkiem . Akcjonariusze mający rachunek maklerski u innego brokera niż domy maklerskie BZ WBK S.A. oraz PKO BP S.A., powinni mieć na uwadze, że procedura uzyskania świadectwa depozytowego wystawianego przez ich dom maklerski, które jest niezbędne do złożenia zlecenia sprzedaży akcji w wezwaniu, może trwać kilka dni. Z tego powodu zalecamy złożenie w swoim domu maklerskim dyspozycji blokady akcji nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu, który wypada 28 lutego. Wszyscy akcjonariusze Tarczyński S.A. będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na Wezwanie, pod warunkiem, że zapiszą się w czasie trwania zapisów na sprzedaż akcji.
Akcjonariusze Tarczyński S.A., którzy są klientami domów maklerskich innych niż przyjmujące zapisy w Wezwaniu na sprzedaż akcji Tarczyński, mogą ponosić koszty wystawienia świadectwa depozytowego przez swój dom maklerski (zgodnie z jego taryfą opłat). Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w ramach Wezwania akcjonariusz Tarczyński S.A. ponosi koszty prowizji określone w taryfie opłat domu maklerskiego przechowującego jego akcje. Domy maklerskie przyjmujące zapisy w Wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Tarczyński S.A. nie pobierają dodatkowych opłat z tytułu przyjęcia zapisu.
Terminy przyjmowania zapisów i rozliczeń transakcji zawartych w ramach Wezwania: Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 30 stycznia 2018 r. Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 28 lutego 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 5 marca 2018 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 8 marca 2018 r. Akcjonariusz Tarczyński otrzyma pieniądze w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w trybie rozliczeń domu maklerskiego, w którym akcjonariusz prowadzi rachunek.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z Piotrem Piotrowskim z cc group sp. z o.o. - numer kontaktowy +48 22 440 1 440 lub 697 613 010 oraz pod adresem email Piotr.Piotrowski@ccgroup.pl
Rozwiązanie, które stosują wzywający, będący założycielami i podmiotem kontrolującym w stosunku do spółki, jest przewidziane przez przepisy prawa. Wszystkie etapy procesu są odpowiednio wcześniej ogłaszane i poddawane głosowaniu reprezentacji akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. Artykuł 415 KSH przewiduje finansowanie nabycia przez spółkę emitowanych przez nią akcji przy uzyskaniu zgody odpowiedniego kworum. Zgodnie z tym przepisem tzw. „financial assistance” (wsparcie finansowe) zostało uchwalone. Takie rozwiązania są stosowane przez spółki publiczne – np. w 2017 przeprowadzono dwa wezwania z wykorzystaniem financial assistance. Akcjonariusze, w tym fundusze odpowiedziały w tych wezwaniach i zakończyły się one powodzeniem. Ponadto wezwanie z wykorzystaniem środków samej spółki jest podobne w swojej konstrukcji z buy- backiem, stosowanym powszechnie przez wiele notowanych spółek. Spółka otrzymuje za udzielenie wsparcia odpowiednie wynagrodzenie.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową z Piotrem Piotrowskim / cc group sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować na adres Piotr.Piotrowski@ccgroup.pl